Home

     Accés Restringit

Grup de Recerca:                  

Enzimologia i Biologia Molecular del Metabolisme de l'alcohol                  


            

            
Descripció Membres Línies Recerca Projectes Publicacions Serveis i
 Infraestructures 
Altres

Descripció del Grup


Nom del Grup: Enzimologia i Biologia Molecular del Metabolisme de l'alcohol

Centre: Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, Fa

Institució: Universitat Autònoma de Barcelona

Investigador Principal: Xavier Parés Casasampera

Breu Descripció del Grup: El Grup d'Enzimologia i Biologia Molecular de l'Alcohol estudia l'alcohol deshidrogenasa, l'aldehid deshidrogenasa, aldo-ceto reductases i enzims relacionats des del punt de vista funcional, estructural, evolutiu, poblacional i en relació amb la patologia alcohòlica. Diverses formes enzimàtiques són detectades en teixits humans i altres organismes. Els enzims són aïllats i purificats, se n'analitza la cinètica i l'especificitat, se seqüencien a nivell de proteïna i cDNA, i es caracteritza el gen i la seva expressió. L'expressió dels enzims i l'efecte de fàrmacs, hormones, etanol, etc., són també investigats en cultius cel·lulars. S'estudia el polimorfisme i l'activitat dels enzims en la població humana, i la seva correlació amb l'alcoholisme i malalties relacionades amb l'alcohol. S'investiga també el paper d'aquests enzims en el metabolisme del retinol a àcid retinoic, molècula de potent activitat reguladora del desenvolupament dels vertebrats. Finalment, s'explorarà la possible relació entre la funció retinal reductasa de l'aldosa reductasa humana, recentment descoberta pel nostre grup, amb les complicacions de la diabetes. Els enzims del metabolisme de l'alcohol són també estudiats en els sistemes següents:
1) Rata, com a model per entendre millor el metabolisme en humans. Es posa un èmfasi especial en l'estudi de la localització i la funció dels enzims en el cervell, i dels efectes de l'etanol sobre la funcionalitat de diversos sistemes de neurotransmissors.
2) Amfibis (Xenopus laevis i Rana perezi), per comprendre l'evolució tant estructural com funcional del sistema enzimàtic en vertebrats.
3) Saccharomyces cerevisiae, en el que s'estudiaran la funció i potencial biotecnològic de noves alcohol deshidrogenases.
4) Arabidopsis, per a l'estudi de l'estructura i la funció dels enzims de l'alcohol en plantesi de les seves aplicacions biotecnològiques
5) Linies cel.lulars pluripotents, diferenciables a fenotip neuronal o glial per inducció amb àcid retinoic, com a model dels efectes de l'etanol durant la diferenciació del sistema nerviós.

Última actualització
18/10/2001


ÙMembres Integrants del Grup de Recerca


Nom Títol Categoria

 • Xavier  Parés Casasampera
 • Dr. Catedràtic
 • Jaume  Farrés Vicén
 • Dr. Prof. Titular
 • Josep Antoni  Biosca Vaqué
 • Dr. Prof. Titular
 • Josepa   Sabrià
 • Dra. Prof. Titular

  Ù  Línies de Recerca


  Línies:
  • Genètica de l'alcoholisme: polimorfisme en els gens de l'alcohol deshidrogenasa (ADH).
  • Localització de les diferents formes d'ADH: hibridació in situ, immunohistoquímica
  • Detecció i caracterització de nous gens de la familia ADH en diferents formes de vertebrats i en llevats
  • Mutagenesi dirigida per a compendre les relacions estructura-funcio en l'ADH.
  • Metabolisme d'alchols en llevats. Aplicacions biotecnològiques.
  • Paper de l'ADH en el metabolisme de retinoides, i en la regulació de la senyalització per retinoides.
  • Les aldo-ceto reductases, una familia enzimàtica capaç de metabolitzar retinoides. Relacions amb la patologia diabètica.
  • Utilitzaxció de linies cel.lulars pluripotents, diferenciables a fenotip neuronalo glial per inducció amb àcid retinoic, com a model dels efectes de l'etanol durant la diferenciació dels sistema nerviós


  Ù  Projectes subvencionats


 • Proyecto: "Función biológica y relaciones estructura-función en la familia de las alcohol deshidrogenasas" (PB95-0612-C02-01).
  Organismo: Dirección General de Enseñanza Superior
  Subvención: 14.000.000 ptas.
  Período: 1996-1999.

 • Proyecto: "Comparative analysis for the understanding of molecular evoution. Emphasis on gene families, gene duplications and functional restrictions" (Bio4 CT972123).
  Organismo: Union Europea (Programa de Biotecnología).
  Subvención: 41.500.000 ptas
  Período: 1997-2000.

 • Proyecto: "Analisis comparativo para la comprensión de la evolución molecular. Enfasis en familias génicas, duplicaciones génicas y restricciones funcionales" UE98-0012.
  Organismo: DGESIC.
  Período: 1998-2001.

 • Proyecto: "Ayuda para potenciar grupos de investigación" (1999SGR 00103).
  Organismo: Comissionat per a Universitats i Recerca, Generalitat de Catalunya.
  Subvención: 3.300.000 ptas.
  Período: 2000-2001.

 • Proyecto: "Caracterización de las familias enzimáticas con actividad alcohol deshidrogenasa dependiente de NADP(H) de vertebrados, papel en el metabolismo de retinoides" (PB98-0855).
  Organismo: Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica.
  Subvención: 15.000.000 ptas.
  Período: 1999-2002.

 • Proyecto: "Acortamiento del proceso de maduración de la cerveza mediante la utilización de cepas modificadas de Saccharomyces cerevisiae"
  Organismo: S.A. DAMM
  Subvención: 3.312.000 ptas.
  Período: 2001-2003.

 • Ù  Publicacions més rellevants


 • J.M. PERALBA, E. CEDERLUND, B. CROSAS, A. MORENO, P. JULIÀ, S.E.MARTÍNEZ, B. PERSSON , J. FARRÉS, X. PARÉS, H. JÖRNVALL. "Structural and enzymatic properties of a gastric NADP(H)-dependent and retinal active alcohol dehydrogenase". J. Biol. Chem. 274 (1999) 26021-26026.

 • G DUESTER, J. FARRÉS, M.R.FELDER, R.HOLMES, J.-O. HÖÖG, X. PARÉS, B.V. PLAPP, S.-J. YIN, H. JÖRNVALL. "Recomended nomenclature for the vertebrate alcohol dehydrogenase gene family". Biochem. Pharmacol. 58 (1999) 389-395.

 • M.R. Fernández, J.A. Biosca, D. Torres, B. Crosas, X. Parés. A double residue substitution in the coenzyme binding site accounts for the different kinetic properties between yeast and human formaldehyde dehydrogenases. J. Biol. Chem. 274 (1999) 37869-37875.

 • E. Borràs, C. Coutelle, A. Rosell, F. Fernández-Muixi, M. Broch, B. Crosas, L. Hjelmqvist, A. Lorenzo, C. Gutiérrez, M. Santos, M. Szczepanek, M. Heilig, P. Quattrocchi, J. Farrés, F. Vidal, C. Richart, T. Mach, J. Bogdal, H. Jörnvall, H. K. Seitz, P. Couzigou, X. Parés. Genetic polymorphism of alcohol dehydrogenase in Europeans. The ADH2
 • 2 allele decreases the risk for alcoholism and it is associated with ADH3
 • 1. Hepatology. 31 (2000) 984-989.

 • B. Crosas, A. Allali-Hassani, S.E. Martinez, S. Martras, Bengt Persson, H. Jörnvall, X. Parés, J. Farrés. Molecular basis for differential substrate specificity in class IV alcohol dehydrogenases. A conserved function in retinoid metabolism but not in ethanol oxidation. J. Biol. Chem. 275 (2000) 25180-25187.

 • H. Jörnvall, J.-O. Höög, B. Persson, X. Parés. Pharmacogenetics of the alcohol dehydrogenase system. Pharmacology. 61 (2000) 184-191.

 • E. González, M.R. Fernández, C. Larroy, L. Sola, M.A. Pericas, X. Parés, J.A. Biosca. Characterization of a (2R, 3R)-2,3-butanediol dehydrogenaseas as the Saccharomyces cerevisiae YAL060W gene product. Disruption and induction of the gene. J. Biol. Chem. 275 (2000) 35876-35885.


 • B. Crosas, E. Cederlund, D. Torres, H. Jörnvall, J. Farrés, X. Parés. A vertebrate aldo-keto reductase active with retinoids and ethanol. J. Biol. Chem 276 (2001) 19132-9140.

 • S. E. Martínez, J. Vaglenova, J. Sabrià, M. C. Martínez, J. Farrés, X. Parés. Distribution of alcohol dehydrogenase mRNA in the rat central nervous system. Consequences for brain ethanol and retinoid metabolism. Eur. J. Biochem. . 268 (2001) 5045-5056. • Ù  Serveis i Infrastructures Ofertats pel Grup de Recerca


  Servei o Infrastructura Breu Descripció


  Ù  Altres aspectes a destacar  Ù  Inici | Presentació | Grups de Recerca | Col·laboracions | Serveis i Recursos | Activitats | Llista oberta | Links d'Interés | Companyies | Documents | 


  © Xarxa de Genòmica i Proteòmica de Catalunya