Home

     Accés Restringit

Grup de Recerca:                  

Unitat de Biologia Evolutiva                  


            

            
Descripció Membres Línies Recerca Projectes Publicacions Serveis i
 Infraestructures 
Altres

Descripció del Grup


Nom del Grup: Unitat de Biologia Evolutiva

Centre: Departament de Ciències Experimentals i de la Salu

Institució: Universitat Pompeu Fabra

Investigador Principal: Jaume Bertranpetit

Breu Descripció del Grup: La recerca a la Unitat de Biologia Evolutiva es centra en la comprensió de la diversitat genòmica en els humans i els altres primats superiors. Des de la descripció dels processos evolutius es pretén passar a la comprensió dels mecanismes evolutius, i, finalment, a una explicació dels fenòmens observats. L'escala a la que observem els processos pot ser poblacional (i llavors intentem reconstruir la història d'una població), global (amb processos que afecten tota l'espècie humana) o entre espècies. L'estudi de diferents regions genòmiques ens pot portar a la comprensió dels mecanismes que hi generen variació. I aspirem a donar explicacions per a les diferències fenotípiques entre espècies. Dins d'àmbits més aplicats, la Unitat desenvolupa recerca en genètica de conservació d'espècies animals salvatges i en epidemiologia genètica.

Última actualització
11/10/2001


ÙMembres Integrants del Grup de Recerca


Nom Títol Categoria

 • Jaume   Bertranpetit
 • Dr Catedràtic
 • Francesc  Calafell
 • Dr Prof. Titular
 • David  Comas
 • Dr Ramon y Cajal
 • Anna   Pérez-Lezaun
 • Dr Tècnic Superior
 • Eva  Mateu
 • Dr Post-Doc
 • Anna  Gonzalez Neira
 • Dr Post-Doc
 • Jordi  Clarimon
 • LLic Prof. Ajudant
 • Aida  Andrés
 • Llic Becària
 • Òscar  Lao
 • LLic Becari
 • Stéphanie  Plaza
 • Llic Becària
 • Marta  Soldevila
 • Llic Becària

  Ù  Línies de Recerca


  Línies:
  • Història de poblacions humanes

  • Genètica de la conservació i evolució molecular de primats i mustèlids

  • Processos de generació de diversitat genòmica

  • Història natural de les malalties genètiques

  • L'arquitectura genètica d'una malaltia complexa: Alzheimer

  • Genètica comparativa: humans versus primats no humans


  Ù  Projectes subvencionats


 • -1999. "Análisis de la diversidad genética en humanos y en otros primates". Projecte d´investigació del "Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento de la DGICYY". Referència PB98-1064.Vigència: 30-12-1999 fins 30-12-2002.

 • -1998. Concessió del projecte d´investigació a la Marató de TV3 per la Història natural de la fibrosi quística. Vigència: 1999-2001.

 • -1998. "Genes implicados en la neurotransmisión: estimación de riesgos genéticos combinados en la patología mental y estudio de genética comparada en primates". Projecte d´ investigació del "Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento de la DGICYY". Referència PM98-0184. Vigència: 1998-2000.

 • -1998. "Banking of genetic material and data in Europe: legal, ethical and economical issues". Referència BIO4-CT98-0570(DG 12-SSMI).

  -1998. Projecte "Interpretació de la variabilitat genètica Europea: història i origen de les poblacions" (referència HI1998-0178). Vigència 1999-2000.

 • -1998. Grup d´investigació consolidat (referència 1998SGR 00009). Concedit per la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya. Vigència 1998-99.

 • -1998. Concessió d´una ajuda investigadora de la Secció de Ciències de l´Institut d´Estudis Catalans pel projecte "La diversitat del genoma humà".

 • -1997. Ajuda a la investigació de la Universitat de Barcelona. Programa de col·laboració amb el Marroc.

 • -1997. Concessió d´una ajuda investigadora de la Secció de Ciències de l´Institut d´Estudis Catalans pel projecte "La diversitat del genoma humà".

 • -1996. Ajuda a la investigació de la Universitat de Barcelona. Programa de col·laboració amb el Marroc.

 • -1996. Acció integrada Hispano-Britànica 1996-1997 (91B). Ministerio de Asuntos Exteriores. Tema: "Aspectos genéticos y congenéticos en la etiología del trastorno bipolar y la esquizofrenia: continuación del estudio".

 • -1996. Grup d´Investigació Consolidat (referència SGR96-00041). Concedit per la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya.

 • -1996. Concessió d´una ajuda investigadora de la Secció de Ciències de l´Institut d´estudis catalans pel projecte "La diversitat del Genoma Humà a Catalunya".

 • -1996. "Variación del genoma humano: análisis de diversas regiones genómicas en poblaciones de especial interés". Projecte d´ investigació del "Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento de la DGICYY". Referència BP95-0267-C02. Vigència: 1996-99. Import concedit: 17.970.000 pessetes entre dos subprojectes.

 • -1995. Grup de Investigació Consolidat (SGR 95-00205). Concedit per la Direcció General de Recerca de Catalunya. Vigència: 1996-98.

 • -1995. Concessió d´una ajuda investigadora de la secció de ciències de l´Institut d´Estudis Catalans pel projecte "La diversitat del genoma humà a Catalunya". • Ù  Publicacions més rellevants


 • Bosch, E.; Calafell, F.; Comas, D.; Oefner, P.J.; Underhill, P.A.; Bertranpetit, J. High-resolution analysis of human Y-chromosome variation shows a sharp discontinuity and limited gene flow between Northwestern Africa and the Iberian Peninsula. Am J Hum Genet. 2001. 68: 1019-1029.

 • Bosch, E.; Clarimón, J.; Pérez-Lezaun, A.; Calafell, F. STR data for 21 loci in northwestern Africa. Forensic Sci Int. 2001. 116: 41-51.

 • Brakez, Z.; Bosch, E.; Izaabel, H.; Akhayat, O.; Comas, D.; Bertranpetit, J.; Calafell, F. Human mitochondrial DNA sequence variation in the Moroccan population of the Souss area. Ann Hum Biol. 2001. 28: 295-307.

 • Comas, D.; Plaza, S.; Calafell, F.; Sajantila, A.; Bertranpetit, J. Recent insertion of an Alu element within a polymorphic human-specific Alu insertion. Mol Biol Evol. 2001. 18: 85-88.

 • Domingo-Roura, X.; Newman, C.; Calafell, F.; Macdonald, D.W. Blood biochemistry reflects seasonal nutritional and reproductive constraints in the Eurasian badger (Meles meles). Physiol Biochem Zool. 2001. 74: 450-460.

 • Kalaydjieva, L.; Calafell, F.; Jobling, M.A.; Angelicheva, D.; de Knijff, P.; Rosser, Z.H.; Hurles, M.E.; Underhill, P.; Tournev, I.; Marushiakova, E.; Popov, V. Patterns of inter- and intra-group genetic diversity in the Vlax Roma as revealed by Y chromosome and mitochondrial DNA lineages. Eur J Hum Genet. 2001. 9: 97-104.

 • Lalueza-Fox, C.; Luna-Calderón, F.; Calafell, F.; Morera, B.; Bertranpetit, J. MtDNA from extinct Tainos and the peopling of the Caribbean. Ann Hum Genet. 2001. 65: 137-151.

 • Martínez-Arias, R.; Calafell, F.; Mateu, E.; Comas, D.; Andrés, A.; Bertranpetit, J. Sequence variability of a human pseudogene. Genome Res. 2001. 11: 1071-1085.

 • Martínez-Arias, R.; Comas, D.; Mateu, E.; Bertranpetit, J. Glucocerebrosidase pseudogene variation and Gaucher disease. Recognizing pseudogene tracts in GBA alleles. Hum Mutat. 2001. 17: 191-198.

 • Mateu, E.; Calafell, F.; Lao, O.; Bonné-Tamir, B.; Kidd, J.R.; Pakstis, A.; Kidd, K.K.; Bertranpetit, J. Worldwide genetic analysis of the CFTR region. Am J Hum Genet. 2001. 68: 103-117.

 • Bertranpetit J. "Genome, diversity, and origins: the Y chromosome as a storyteller".
  Proc Natl Acad Sci U S A. 2000 Jun 20;97(13):6927-9.

 • Comas D, Calafell F, Bendukidze N, Fañanás L, Bertranpetit J. "Georgian and kurd mtDNA sequence analysis shows a lack of correlation between languages and female genetic lineages". Am J Phys Anthropol. 2000 May;112(1):5-16.

 • Simoni, L.; Calafell, F.; Pettener, D.; Bertranpetit, J.; Barbujani, G. Reconstrution of prehistory on the basis of genetic data. Am J Hum Genet. 2000. 66: 1177-1179.

 • Simoni, L.; Calafell, F.; Pettener, D.; Bertranpetit, J. Barbujani G. Geographic patterns of mtDNA diversity in Europe. Am J Hum Genet. 2000. 66: 262-278.

 • Underhill, P.A.; Shen, P.; Lin, A.A.; Jin, L.; Passarino, G.; Yang, W.H.; Kauffman, E.; Bonné-Tamir, B.; Bertranpetit, J.; Francalacci, P.; Ibrahim, M.; Jenkis, T.; Kidd, J.R.; Mehdi, Q.; Seielstad, M.T.; Wells, R.S.; Piazza, A.; Davis, R.W.; Feldman, M.W.; Cavalli-Sforza, LL.; Oefner, P.J. Y chromosome sequence variation and the history of human populations. Nat Genet. 2000. 26: 358-361.

 • Bosch, E.; Calafell, F.; Santos, F.R.; Pérez-Lezaún, A.; Comas, D.; Benchemsi, N.; Tyler-Smith, C.; Bertranpetit, J. Variation in short tandem repeats is deeply structured by genetic background on the human Y chromosome. Am J Hum Genet. 1999. 65: 1623-1638.

 • Pérez-Lezaún, A.; Calafell, F.; Comas, D.; Mateu, E.; Bosch, E.; Martínez-Arias, R.; Clarimón, J.; Fiori, G.; Luiselli, D.; Facchini, F.; Pettener, D.; Bertranpetit, J. Sex-specific migration patterns in Central Asian populations, revealed by analysis of Y-chromosome short tandem repeats and mtDNA. Am J Hum Genet. 1999. 65: 208-219

 • Comas, D.; Calafell. F.; Mateu, E.; Pérez-Lezaun, A.; Bosch, E.; Martínez-Arias, R.; Clarimón, J.; Facchini, F.; Fiori, G.; Luiselli, D.; Pettener, D.; Bertranpetit, J. Trading genes along the silk road: mtDNA sequences and the origin of Central Asian populations. Am J Hum Genet. 1998. 63: 1824-1838.


 • Ù  Serveis i Infrastructures Ofertats pel Grup de Recerca


  Servei o Infrastructura Breu Descripció


  Ù  Altres aspectes a destacar  Ù  Inici | Presentació | Grups de Recerca | Col·laboracions | Serveis i Recursos | Activitats | Llista oberta | Links d'Interés | Companyies | Documents | 


  © Xarxa de Genòmica i Proteòmica de Catalunya